Semalt hünärmeninden soraň: Tomaşaçylary nyşana almagyň ähmiýetiMazmuny
  • Giriş
  • Tomaşaçylar we açar sözler
  • Özgertmeleriň has ýokary mümkinçiligi
  • Has gowy gatnaşygy
  • Yza gaýdyp gelmek üçin has köp mümkinçilik
  • Dogry tomaşaçylary nädip nyşana almaly
  • Gysgaça mazmun
  • Semalt hakda

Giriş

Işiňiz üçin has köp müşderi tapjak bolanyňyzda, web sahypaňyza ýa-da sosial media profiliňize girip biljekleriň hemmesine ýüzlenmegi maksat edinip, uzak we uzak görünmeli diýip pikir edip bilersiňiz. Şeýle-de bolsa, bu usul wagtyňyzy iň oňat ulanmak däl we köp wagt ýitirip, lapykeçlige sebäp bolup biler. Tomaşaçylary nyşana almak arkaly has gowy tejribe alarsyňyz.

Tomaşaçylary nyşana almak, ideal bazaryňyzy kesgitlemegi we şol adamlara aýratyn üns bermegi öz içine alýar. Bu usul öň tarapynda has köp iş talap etse-de, netijeleri görmek we sanly marketing strategiýaňyzdan has köp peýdalanmak has ähtimal. Ine, diňleýjileriň nyşana alynmagynyň möhüm we ony nädip çekip boljakdygynyň esasy sebäpleri.

Tomaşaçylar we açar sözler

Kärhanalaryň köpüsi, diňe açar sözleri nyşana almak we kompaniýasynyň ösüşini ýokarlandyrmak üçin SEO-ny köpeltmek bilen meşgullanmalydygyna ynanýarlar. Şeýle-de bolsa, tomaşaçylary nyşana almak, has täsirli bolmasa, täsirli bolup biler. Aslynda maksatly diňleýjiňiziň gözleýän esasy sözlerine ýüzlenip, bu iki pikir mekdebini birleşdirmek iň gowusydyr.

Platformaňyza wepaly yzarlaýanlary özüne çekip bilseňiz, ömürboýy bir topar müşderi bolar. Şeýle-de bolsa, açar sözlere ünsi jemlemek bilen, bir gezek satyn alýan we hiç haçan satyn almaýan müşderiniň "bir we ýerine ýetirilen" görnüşini bilgeşleýin özüne çekip bilersiňiz. Dogry diňleýjini nyşana almak we olar bilen gatnaşyk gurmak bilen, gaýtalanýan müşderileri görmek has ähtimal.

Özgertmeleriň has ýokary mümkinçiligi

Dogry diňleýjini nyşana almak bilen, şol basylmalaryň öwrülişiklere öwrülmegi has ýokary bolar. Belli bir diňleýjini nyşana almaýarsyňyz we web sahypaňyzdaky tötänleýin adamyň satýan zadyňyz bilen gyzyklanmak mümkinçiligi 25% bolýar. 500 myhman alsaňyz, önümiňiz bilen gyzyklanjak 125 myhman.

Başga bir tarapdan, diňleýjini nyşana alýarsyňyz diýeliň we sahypaňyzdaky bir adamyň siziň kompaniýaňyz bilen gyzyklanmak mümkinçiligi 50%. Az sanly myhman alyp bilersiňiz, ýöne diňe 300 myhman alsaňyzam, gyzyklanýan 150 myhman. Gelenleriň umumy sany azalsa-da, gyzyklanýan myhmanlaryň sany köpelýär we bu siziň kompaniýaňyz üçin has amatly ssenariýa öwrülýär.

Has gowy gatnaşygy

Gatnaşyk meselesi. Google, belli bir talap üçin gözleg netijelerine web sahypaňyzy nirede goýmalydygyny göz öňünde tutanda, tomaşaçylaryň gatnaşygyny diýseň ýokary hasaplaýar. Diňe blog ýazgylaryňyza teswir ýazmak ýa-da web sahypaňyza baglanyşyk gözlemek bilen çäklenmän, sosial media kanallaryňyzyň teswirlerindäki täsirler hem bu ýerde möhümdir.

Dogry diňleýjiler bilen ýokary hilli gatnaşyga girmek has ähtimal. Tomaşaçylaryňyzyň hakykatdanam gyzyklanýan zatlary barada maglumat we düşünje paýlaşýarsyňyz, şonuň üçinem öz pikirlerini aýtmak isleýärler. Diňe olar bilen gyzyklanýandygyňyza göz ýetiriň!

Yza gaýdyp gelmek üçin has köp mümkinçilik

Gaýtadan üýtgetmek, öwrülişikleri köpeltjek bolanyňyzda ajaýyp gymmatly guraldyr we tomaşaçylary nyşana almak bu amaly has aňsatlaşdyrýar. Web sahypaňyzda tötänleýin ulanyjy bolup, satyn almasa, gaýtadan synanyşmak gaty uzaga gitmez. Maksatly diňleýjiňizde bolup biler ýa-da bolmazlygy mümkin, ýok bolsa, önümleriňize ikinji gezek pikirem etmän bilerler.

Iň oňat diňleýjini nyşana alanyňyzda, yza gaýtarmak has täsirli bolýar. Olar eýýäm siziň kompaniýaňyz we önümleriňiz bilen gyzyklanýar, ýöne belki-de ynamsyzdylar ýa-da näme üçindir ilkinji gezek seredenlerinde satyn almak üçin böküp bilmediler. Bu möhüm ähmiýetli yza gaýtarmak kampaniýasy, diňe yza çekilmeli itergi bolup biler.

Dogry tomaşaçylary nädip nyşana almaly

Indi näme üçin tomaşaçylary nyşana almalydygyňyzy bilip, muny nädip edýärsiňiz? Iceriňizi tapmakdan başlaýar. Kompaniýaňyz bilen gyzyklanýan adamlaryň görnüşleri barada pikir ediň. Mysal üçin, gazon otlaýanlary satýan bolsaňyz, esasan erkekleri nyşana alarsyňyz. Bu mysal diýseň ýönekeý we giň, ýöne ünsüňizi awtomatiki daraltmaga kömek edýär.

Şol ýerden diňleýjileriňiziň nämedigini we iň esasysy, olaryň nämä baha berýändigine göz aýlaň. Zerur bolsa, ýaş, jyns, girdeji derejesi we ýerleşiş ýaly demografiki faktorlar barada pikir ediň. Soň bolsa, olaryň ýaşaýyş durmuşyna serediň. Olar meşgul hünärmenlermi? Öýde galyň ene-atalar? Pensiýa çykanlar? Bularyň soňunda iň uly sorag: Bu adamlar nämä baha berýärler? Gymmatlyklara ýüz tutup biljekdigiňizi we diňleýjileriňiziň agyry nokatlaryny düzedip biljekdigiňizi görkezmek, gyzyklanma we wepalylygy artdyrar.

Indi satyn alma etaplaryna seredip bilersiňiz: habarlylyk, pikirlenmek we karar. Marketing strategiýany düzeniňizde, ideal alyjyňyzyň nirede bolup biljekdigi barada pikir ediň. Soň bolsa, iň oňat adamlar toparyna ýüzlenip başlamaga taýyn. Tomaşaçylaryňyzyň haýsy mazmuny sarp etmegi halaýandyklaryny, maglumatlary nireden alýandyklaryny, haýsy SEO açar sözlerini gözläp biljekdigini we şuňa meňzeş soraglary pikir ediň.

Gysgaça mazmun

SEO-ny gowulandyrmak, dogry açar sözleri nyşana almak ýa-da web sahypaňyzy optimizirlemek bilen baglanyşykly däl. Zerur tomaşaçylara hödürlenýän bolsa, edýän tagallalaryňyz hasam öňe gider. Has uly öwrüliş tizligini, has täsirli gatnaşygy we üstünlige gaýdyp gelmek üçin has ýokary mümkinçilik taparsyňyz. Tomaşaçylaryňyzy gözläp, olaryň gymmatlyklaryny kesgitlemek bilen, umumy SEO strategiýaňyzdan we sanly marketing tagallalaryňyzdan has köp peýdalanyp bilersiňiz.

Semalt hakda

“Semalt” dünýädäki işewürlere hyzmat edýän doly sanly agentlikdir. 2013-nji ýyldan bäri işleýär we sansyz müşderilere SEO-ny gowulaşdyrmaga we degişli pudaklarda häkim bolmaga kömek etdi. Zehinli hünärmenler topary, SEO tagallalaryňyzy düzmäge kömek etmek üçin elmydama elýeterlidir.

Semalt SEO-da ýöriteleşýär (ýaly meşhur programmalar bilen AutoSEO we FullSEO ), web ösüşi, web sahypasynyň analitikasy we kärhanalar üçin mahabat wideolary. Bilen Semalt, siziň ýanyňyzda web döredijiler, SEO hünärmenleri, dizaýnerler we marketologlar goşuny bolar. Has giňişleýin öwrenmek we mugt SEO maslahatyny soramak üçin şu gün Semalt bilen habarlaşyň.

mass gmail